viernes, 24 de febrero de 2012

"I held you in my hand, Wanderer. And you were so beautiful."
Ian O'Shea to Wanderer, p. 605